HomeChemicalOil & GasRubberPlasticsServices

Statistika trgovine till 1998


About Us Events Links Publications Contact HomeSPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA

Uvoz i izvoz po industrijskim granama i sektorima

(u milionima US $)

 

INDUSTRIJSKA GRANA

PROIZVODNI SEKTOR

 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Uvoz

Izvoz

Uvoz

Izvoz

Uvoz

Izvoz

Uvoz

Izvoz

Uvoz

Izvoz

Uvoz

Izvoz

Nafta i naftni derivati

701.5

45.0

1,035.9

77.3

1,385.3

124.2

1,634.3

142.5

1,962.0

103.8

2,873.2

186.9

Gas, prirodni i industrijski

254.1

1.0

354.7

0.4

417.4

0.5

667.8

6.6

798.3

8.7

1,165.1

13.2

Sirova đubriva i minerali

40.6

2.7

48.6

4.1

52.6

4.6

54.6

8.1

66.6

9.3

85.1

15.1

Hemikalije i hemijski proizvodi

1,011.5

249.3

1,410.7

384.7

1,467.1

494.6

1,867.3

650.0

2,595.3

915.2

3,172.5

1,111.3

Organski hemijski proizvodi

106.4

42.0

135.7

97.4

122.3

124.0

145.3

166.1

189.9

262.0

223.9

254.7

Neorganski hemijski proizvodi

46.2

10.1

60.7

13.2

57.2

11.5

71.6

17.5

107.2

26.1

116.9

31.3

Proizvodi za bojenje i štavljenje

71.5

11.9

97.1

18.0

98.5

24.5

119.7

43.1

164.5

66.0

186.9

81.9

Medicinski i farmaceutski proizvodi

169.9

71.4

245.1

72.8

276.8

102.2

375.1

129.3

545.6

149.3

707.8

209.5

Deterdženti, parfemi i toaletni preparati

127.4

11.1

204.4

13.9

214.2

21.4

276.6

37.1

365.4

75.6

415.0

92.9

Hemijska đubriva (osim sirovih đubriva)

59.3

5.3

89.1

12.3

99.8

14.4

131.1

8.4

214.2

24.8

322.6

63.1

Plastične materije u primarnim oblicima

177.1

62.6

267.9

111.2

278.4

135.6

370.5

165.5

491.4

191.4

556.4

208.0

Plastične mase u ostalim oblicima

81.8

21.7

124.3

31.1

126.1

42.6

157.7

59.3

220.6

87.1

284.1

122.1

Ostale hemijske materije i proizvodi

138.4

13.2

186.4

14.7

194.1

18.1

219.7

23.7

296.3

32.8

358.9

47.7

Proizvodi od kaučuka 

63.4

122.7

103.8

166.5

94.8

204.5

115.3

240.2

144.4

286.3

167.0

305.5

Svega naznačene industrijske grane

2,071.1

420.7

2,953.7

633.0

3,423.0

831.8

4,339.3

1,047.4

5,566.6

1,323.3

7,462.9

1,632.0

UKUPNA SPOLJNOTRGOVINSKA

RAZMENA SRBIJE

7,472.5

2,754.8

10,753.2

3,523.4

10,461.3

4,481.8

13,172.3

6,427,9

18,553.6

8,824.8

22,999.2

10,972.8

 

UVOZ SIROVE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA
(pozicije sa vrednošću uvoza od preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

2002

2004

2005

2006

2007

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

sirova nafta

2,678,238

480,382

3,314,831

891,296

2,783,256

1,063,816

2,511,826

1,154,967

2,586,011

1,317,382

motorni benzini                    (uklj. avio-benzine)

68,245

18,393

6,494

2,995

139,181

60,883

7,080

5,760

3,993

4,274

ostale lake naftne frakcije

31,876

9,301

161,211

64,225

55,173

27,815

263,868

147,666

280,805

185,582

kerozini                              (uklj. gorivo za mlazne motore)

22,163

5,836

174

149

89

112

2

11

26

38

dizel goriva

201,989

48,279

3,885

1,510

192,902

114,860

294,221

184,291

429,120

304,307

loživa ulja

63,725

10,380

11,783

2,325

29,258

5,851

1,290

650

56,533

25,792

ulja za podmazivanje            (uklj. bazna ulja)

104,385

36,803

57,029

55,499

70,198

65,483

64,611

78,965

59,330

85,821

 

IZVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA
(pozicije sa vrednošću izvoza od preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

2002

2004

2005

2006

2007

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

motorni benzini (uklj. avio-benzine)

2,136

520

24,452

11,375

54,452

29,025

9,673

7,419

22,894

18,578

ostale lake naftne frakcije

32

15

11,812

8,234

64

43

1,080

732

3

4

dizel goriva

189

54

60,056

27,178

71,513

39,577

37,225

17,213

16,610

12,723

loživa ulja

339,374

40,953

124,167

20,380

72,656

18,559

131,303

39,964

41,443

14,225

bitumen od nafte

14,537

1,931

34,287

6,818

1,066

367

1,319

819

1,419

1,185

 

UVOZ NEORGANSKIH I ORGANSKIH HEMIKALIJA
(pozicije sa vrednošću uvoza od preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

2002

2004

2005

2006

2007

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

industrijske hemikalije          
čađ (carbon black)

11,791

7,212

11,292

8,538

7,174

5,333

2,055

1,772

1,832

1,719

fosforna kiselina

4,365

1,817

2,442

1,412

2,597

2,053

2,366

1,893

2,108

1,787

sumporna kiselina

48,633

803

84,766

2,368

7,234

357

980

85

86

68

silicijum dioksid

497

783

575

1,229

336

168

196

101

130

69

cink oksid

683

874

1,006

1,555

1,046

1,669

1,020

3,000

1,558

4,845

amonijak

17,330

3,162

7,419

1,001

3,573

265

5,499

1,786

8,808

3,405

kaustična soda (čvrsta)

5,982

1,902

6,699

1,984

3,744

1,511

5,125

2,032

4,989

2,345

kaustična soda (u vod. rastvoru)

58,122

11,889

19,166

4,562

5,756

1,770

7,577

2,352

11,233

3,675

aluminijum oksid (uklj. korund)

8,327

1,610

2,973

1,251

2,400

597

2,652

835

2,134

737

titanijum dioksid (uklj. pigmente)

2,341

4,036

3,354

7,875

235

286

253

529

81

229

aluminijum fluorid

6,500

4,471

5

32

9

26

6

20

7

29

natrijum heksafluoroaluminat

2,056

1,495

17

16

20

19

10

11

18

23

natrijum sulfid

3,472

1,138

133

98

837

285

650

261

604

304

kalcijum monofosfat

4,117

1,220

4,728

1,656

2,365

853

-

-

3,761

1,634

ostali kalcijum fosfati

4,093

1,274

3,724

1,435

33

45

-

-

10,486

4,470

natrijum tripolifosfat

3,879

1,975

9,905

5,405

7,034

5,194

4,024

3,242

2,913

2,313

natrijum karbonat  

37,458

4,680

25,841

3,879

25,176

3,442

28,806

4,473

44,797

8,030

natrijum perborat

4,252

2,082

5,184

2,778

3,662

1,890

2,982

1,444

5,475

2,812

kalcijum karbid

3,741

1,174

2,672

1,333

2,964

1,700

2,913

1,754

2,813

1,874

tetraetil olovo

669

5,834

573

6,056

201

2,874

83

969

241

3,562

toluen

2,454

1,061

1,850

1,262

2,311

1,708

2,399

2,009

3,108

2,730

stiren

6,184

4,145

6,113

6,863

6,388

7,258

7,654

9,928

7,272

10,878

dietilen glikol

2,823

1,727

1,766

1,836

3,074

3,126

3,683

4,015

2,387

3,024

etil acetat

1,281

1,155

1,325

1,297

1,351

1,457

1,772

2,091

2,309

3,007

dioktilortoftalat (DOP)

5,711

4,130

8,360

8,459

9,642

10,707

8,927

12,022

8,218

14,700

limunska kiselina

2,139

1,920

2,289

2,220

562

752

821

1,282

740

1,347

lizin i njegovi estri

862

1,566

941

2,758

1,293

2,100

1,808

2,999

1,697

3,076

natrijum glutamat

1,385

1,498

1,408

1,457

1,359

1,500

1,484

1,837

1,364

1,771

toluen diisocijanat (TDI)

1,751

3,612

2,585

5,833

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

polieterski polioli

3,976

5,317

4,960

8,305

5,147

9,989

4,946

10,790

7,432

16,715

natrijum karboksimetil celuloza

1,188

1,288

1,327

2,130

1,552

2,295

1,621

2,055

1,835

2,699

ostali etri celuloze

380

2,586

594

5,167

589

4,819

891

7,030

1,139

9,004

metionin

732

1,793

781

2,002

927

2,077

1,189

3,438

1,092

3,388

triazini

361

1,405

576

2,583

348

1,788

380

1,339

457

1,625

sulfonamidi

51

2,992

46

5,816

38

2,013

52

4,387

41

3,247

AGRO – HEMIKALIJE                    

amonijum nitrat

40,820

4,121

68,919

11,231

94,390

17,287

130,277

24,204

178,222

39,935

karbamid (urea)

126,453

15,883

176,675

32,108

139,520

32,275

150,431

36,173

153,787

47,944

kalijum hlorid

70,244

8,476

107,747

13,797

85,794

16,707

87,082

17,173

102,222

22,230

NPK đubriva

48,187

8,283

55,425

11,059

36,590

9,152

76,150

19,760

135,230

42,142

amonijum fosfati

37,687

7,445

78,648

18,992

75,580

21,159

58,701

17,402

92,693

38,412

insekticidi

793

6,764

808

8,728

1,005

10,370

1,196

9,694

1,334

11,318

fungicidi

818

6,649

1,083

10,749

1,390

12,738

1,422

14,750

1,722

19,960

herbicidi

1,188

13,684

1,848

29,831

2,482

34,087

2,893

35,759

3,684

43,035

 

IZVOZ NEOGRANSKIH I ORGANSKIH HEMIKALIJA
(pozicije sa vrednošću izvoza od preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

2002

2004

2005

2006

2007

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

industrijske hemikalije                    

argon

6,315

1,414

7,332

2,044

7,639

2,156

13,081

3,548

20,283

kiseonik

25,318

1,442

39,618

2,791

41,705

2,580

43,978

2,760

62,963

ugljen dioksid

10,784

602

29,370

3,259

32,810

2,249

42,613

3,071

51,019

4,066

amonijak

13,098

2,187

3,583

902

-

-

766

378

-

etilen

0

0

9,792

9,285

14,585

13,640

15,960

16,895

31,391

36,806

propilen

2,724

na

59,912

15,840

53,437

36,239

67,199

16,895

65,199

61,023

metanol

2,3055

300

114,618

28,371

85,011

22,562

103,549

36,998

106,370

44,404

sirćetna kiselina

4,406

1,641

85,230

36,893

69,480

39,999

67,735

41,101

83,756

60,988

ditiokarbonati (ksantati)

1,170

1,192

1,354

1,539

7,639

2,156

13,081

3,548

20,283

5,986

AGRO – HEMIKALIJE                    
karbamid (urea)

858

126

11,103

2,274

5,210

1,322

2,848

800

5,982

1,956

ostala azotna đubriva

8,947

1,177

20,219

3,683

25,890

4,599

10,990

2,294

50,197

10,917

tripli superfosfati

2,821

384

6,469

1,154

-

-

-

-

5,922

1,1431

NPK đubriva

1,894

350

21,996

4,939

31,632

7,174

18,671

4.394

25,818

8,210

insekticidi

464

1,224

358

1,521

264

1,360

315

1,321

694

2,439

herbicidi

253

986

348

1,848

490

2,431

346

1,541

500

2,472

 

UVOZ POLIMERA, ELASTOMERA I HEMIJSKIH VLAKANA

(pozicije sa vrednošću uvoza od preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

2002

2004

2005

2006

2007

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

POLIMERI U PRIMARNOM OBLIKU                    
LLDPE + LDPE

24,517

18,537

33,754

39,854

29,224

40,439

33,051

51,639

34,235

59,461

PE kopolimeri

1,981

2,392

4,732

6,695

2,349

3,699

3,785

6,881

9,462

20,404

PP

11,405

7,782

9,321

9,060

11,409

12,563

13,264

17,362

14,541

PP kopolimeri

4,828

4,191

7,158

8,153

6,662

8,671

8,666

12,600

9.990

17,239

EPS

4,825

5,055

10,019

15,572

12,017

18,005

13,799

24,222

14,587

28,367

PS

6,909

5,537

6,414

8,629

6,922

9,215

9,117

13,574

11,866

20,703

ABS

931

1,365

1,437

2,647

1,164

2,101

1,464

2,841

1,540

3,348

PVC, čisti

13,140

10,748

35,216

35,794

33,472

34,480

42,692

47,674

42,647

53,944

PVC, ostali, neplstifikovan

13,003

8,278

462

503

707

519

1,459

1,459

1,823

2,165

PVC, plastifikovan

4,444

3,932

3,391

7,460

2,526

3,047

2,731

3,499

3,949

5,844

PVAC homo- i ko-polimeri

5,230

4,475

6,480

7,524

7,240

8,554

8,394

10,528

8,980

13,965

akrilici (bez PMMA)

2,419

4,900

3,742

8,825

5,786

9,548

6,434

10,711

8,768

15,726

epoksi smole

615

1,756

574

2,471

614

2,717

755

2,998

1,041

4,769

polikarbonati

374

1,067

294

1,096

562

2,392

512

1,867

731

2,650

alkidne smole

1,931

1,666

3,162

3,730

3,049

3,661

3,495

4,626

3,959

6,324

PET

28,373

26,614

38,134

47,613

38,465

51,123

47,507

63,773

59,579

88,135

ostali poliestri, zasićeni i nezasićeni

2,177

4,554

2,608

6,683

2,404

6,550

3,035

8,311

3,511

11,990

poliamidi

678

1,861

839

2,543

810

1,659

1,221

4,059

1,389

4,945

fenolne smole

1,156

1,700

1,209

2,351

1,801

2,755

2,892

3,190

3,872

4,871

poliuretani

1,478

3,332

1,450

4,453

1,674

5,427

2,461

7,680

2,843

10,517

silikoni

496

1,625

554

2,612

367

2,378

540

2,850

577

3,390

ELASTOMERI U PRIMARNOM OBLIKU                    
stirene-butadienski kaučuk (SBR)

5,743

4,843

8,985

9,869

9,265

12,574

8,279

10,961

15,437

24,598

butadienski kaučuk

1,861

1,655

2,089

2,923

1,342

2,381

1,989

3,431

5,125

9,850

butilni kaučuk

1,085

2,619

1,847

4,481

898

2,969

1,369

4,283

2,379

8,880

EPDM

592

1,176

587

1,388

466

1,330

352

993

435

1,392

VEŠTAČKA & SINTETIČKA VLAKNA                    
celulozni acetati (za filtere od cigareta)

1,851

7,070

2,188

9,141

1,956

7,304

1,943

7,974

2,177

9,289

poliestarska vlakna

4,431

5,073

3,606

5,395

3,044

4,893

3,665

5,791

5,102

8,841

akrilna vlakna

1,274

1,674

403

824

381

517

219

235

280

286

   

IZVOZ POLIMERA, ELASTOMERA I HEMIJSKIH VLAKANA

(pozicije sa vrednošću izvoza od preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

2002

2004

2005

2006

2007

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

LDPE

82,276

na

45,568

39,854

39,696

48,056

45,684

59,364

40,985

63,386

HDPE

61,082

48,472

55,423

61,872

62,174

80,733

59,830

93,873

PP

9,863

5,407

9,232

8,686

13,322

12,563

10,484

14,497

15,209

22,148

karbamidne smole

10,045

1,496

4,528

1,325

196

75

61

36

486

239

nitroceluloza

587

996

1,299

2,921

1,477

3,594

1,640

4,372

1,251

3,590

ELASTOMERS IN PRIMARY FORMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stiren-butadienski kaučuk (SBR)

28,934

8,867

22,415

24,542

24,311

34,342

26,048

35,837

23,587

38,677

ARTIFICIAL & SYNTHETIC FIBERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viskozna vlakna, sečena

0

0

10,688

17,080

1,183

1,986

0

0

0

0

 

UVOZ PROIZVODA OD GUME
(pozicije sa vrednošću uvoza od preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

2002

2004

2005

2006

2007

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

ploče, listovi i trake od necelularne gume

340

1,158

915

4,731

984

4,618

1,094

5,347

1,160

6,657

trapezoidni transmisioni kaiševi

157

1,157

86

1,170

140

1,732

192

2,658

238

3,278

ostali transmisioni kaiševi i tansportne trake

5,776

19,767

2,242

10,886

1,278

7,002

1,781

8,758

884

7,208

gume za putnička vozila

3,195

10,527

3,406

17,221

2,624

14,109

2,897

17,009

3,677

23,357

gume za građevinsku mehanizaciju

839

2,578

1,785

3,523

409

992

762

2,685

806

3,476

gume za autobuse i kamione

6,461

15,705

8,142

28,301

7,002

24,714

7,707

28,856

8,728

37,533

gume za traktore

1,519

2,815

178

447

379

4,820

500

5,965

600

8,288

zaptivači, podmetači i slično   

291

1,699

297

3,561

40

1,987

65

3.313

48

2,411

sredstva za kontracepciju

2

197

68

3,079

984

4,618

1,094

5,347

1,160

6,657

   

IZVOZ GUMENIH PROIZVODA
(pozicije sa vrednošću izvoza od preko 1 milion $)

PROIZVOD / GRUPA PROIZVODA

2002

2004

2005

2006

2007

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

Tona

000 $

ploče, listovi i trake od necelularne gume

1,233

1,132

1,522

6,227

1,305

5,466

1,366

5,458

1,223

5,128

profili od necelularne gume

894

3,482

697

2,239

1,305

5,466

1,366

5,458

1,223

5,128

cevi i creva, ojačani metalom bez armature

666

1,682

461

1,541

444

1,585

338

1,143

446

1,935

cevi i creva, sa armaturom

263

1,887

363

3,501

440

4,548

471

5,185

470

5,923

transmisioni kaiševi i tansportne trake

2,731

4,207

2,118

5,490

1,186

3,291

1,399

4,504

1,113

gume za putnička vozila

26,984

53,289

38,448

102,970

42,960

121,420

43,561

131,069

47,740

166,499

gume za autobuse i kamione

393

880

500

1,192

382

1,348

599

2,114

966

4,097

gume za motorcikle

na

na

1,241

4,024

2,052

6,181

3,157

11,491

3,559

15,137

gume za druga vozila                            (bez guma za avione i za bicikle)

7,130

12,223

11,498

25,076

17,882

40,706

19,156

49,650

16,947

50,335

unutrašnje gume za bicikle

578

2,030

858

3,915

672

2,620

611

2,823

591

3,195

zaptivači, podmetači i slično   

406

2,206

470

3,825

650

6,255

787

9,500

946

13,126

 

 

 

 

watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store